آجر نسوز چگونه ساخته می شود؟

این کار حاضر به بررسی امکان استفاده از آجر نسوز کوره به عنوان سنگدانه های ریز (با جایگزینی جزئی و کلی ماسه طبیعی) در ملات های خود متراکم (SMCs) می پردازد.

برای این منظور، یک مطالعه تجربی به منظور ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی (دانسیته ظاهری، مقاومت فشاری و خمشی) ملات‌های خود متراکم (SCMs) با جایگزینی جزئی و کلی ماسه طبیعی (NS) توسط آجر نسوز سفید خرد شده انجام شد.

در نسبت‌های مختلف وزنی (BR/S = 0، 10، 30، 50 و 100%)، نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که RB (کلاس 0/5 میلی‌متر)، می‌تواند به عنوان سنگدانه‌های ریز برای ملات خود تراکم استفاده شود.

با این حال، عملکرد ملات پایه RB (100% به عنوان ماسه)، بهتر بوده و برای بتن سیال (مانند بتن خود تراکم) مناسب است.

به منظور به حداقل رساندن و ارزش گذاری ضایعات آجر نسوز نما طوسی (RBW)، این کار استفاده مجدد از این ضایعات را به عنوان یک سنگدانه ریز (با جایگزینی ماسه) در ملات سیمان (ملات خود متراکم) بررسی می کند.

RBW به‌دست‌آمده از صنعت شیشه (کوره‌ها) خرد شد (کلاس دانه‌ای 0-5 میلی‌متر) و در ترکیب ملات استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که ضایعات آجر نسوز شاموتی قابلیت استفاده در ملات‌ها را بدون اختلال در عملکرد فیزیکی و مکانیکی مواد دارند.

با ارزش گذاری آنها می تواند از منابع طبیعی ما مانند ماسه طبیعی محافظت کند و محیط زیست را حفظ کند.

 

  • منابع:
  1. Use of refractory bricks as sand replacement in self-compacting mortar
  • تبلیغات:
  1. نکاتی در مورد پوشش مناسب برای مذاکرات تجاری!
  2. جایزه یک میلیارد دلاری بخت آزمایی در آمریکا
  3. آشنایی با کشورهایی که بهترین تاجران شیرینی هستند!
  4. تاثیر استفاده از روغن موتور مرغوب در بهبود عملکرد قلب