درب چوبی پلی وود و چگونگی شناخت برند اصل توسط مقاله یک فرد آفریقایی لو رفت

این نوع فعالیت درب چوبی پلی وود بخش مهمی از استراتژی مدیریت یک شرکت است. برای این منظور می‌توان از روش‌های دستی (یعنی پر کردن کارت‌ها یا فرم‌های شاخص مناسب)، اما به‌ویژه از روش‌های الکترونیکی (یعنی استفاده از سیستم‌های اجرایی MES- ساخت) استفاده کرد.

با این حال، به منظور تجزیه و تحلیل فرآیند، هماهنگ کردن استفاده از اندازه گیری ها با مشخصات مختلف و به طور همزمان از ایستگاه های کاری متعدد می تواند دشوار باشد.

استفاده از شاخص های عددی با ماهیت مصنوعی که داده ها را از منابع مختلف ترکیب می کند بسیار کاربردی تر است. برای این منظور از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در سیستم‌های تولیدی استفاده می‌شود. KPIها به عنوان مجموعه ای از معیارها (سنجه ها) تعریف می شوند که برای تسهیل ارزیابی عملکرد یک سیستم تولید از منظر بهره وری، کیفیت و نگهداری استفاده می شوند.

با توجه به نیاز به ارزیابی استفاده از ماژول ها در خط TechnoPORTA به منظور تعیین تحقق مفروضات طراحی بهره وری تحت شرایط مشخص شده توسط مفهوم MC، تصمیم گرفته شد که تحقیقاتی برای به دست آوردن داده های تولید از سیستم کنترل کننده IT انجام شود.

درب

عملیات خط هدف از این تحقیق تعیین تجربی عملکرد ماژول نوار لبه در خط TechnoPORTA در روزهای کاری خاص و تعیین تأثیر احتمالی عوامل سازمانی و فناوری مشخص کننده عملکرد خط بود که با تجزیه و تحلیل زمانی می توان آن را تعریف و تعیین کرد. داده های فن آوری به دست آمده از سیستم فناوری اطلاعات کنترل کننده عملیات خط.
مواد و روشها
ماژول نوار لبه، که برای عملکرد کل خط TechnoPORTA بسیار مهم است برای آزمایش انتخاب شد. در طول فرآیند تولید، هر برگ درب حداقل سه بار (حداکثر شش بار) برای پردازش سه لبه (دو طرف و یک بالا) از این ماژول عبور می کند. بنابراین برای تولید یک برگ درب، ماژول باید از سه تا شش چرخه کاری انجام دهد. در این فرآیند، واحدهای ماشینکاری بعدی اقدامات زیر را انجام می دهند:
تغذیه برگ درب برای تولید (پرتال تغذیه);
فرز لبه مرجع (آسیاب مرجع ماشین ing)؛

پردازش لبه (لبه با ماشین پردازش تخفیف)؛

انباشته کردن و انتقال به پردازش بیشتر برگ های درب (پرتال انباشته دو طرفه).