پیوستگی قهوه اسپرسو کیلویی و شیر باعث به وجود آمدن یک معجون رویایی می شود

سوالات در ارتباط با قهوه اسپرسو کیلویی به زبان انگلیسی با پاسخ های چند گزینه ای بود و توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. سوالات اعمال شده در نظرسنجی در پیوست ارائه شده است. داده ها به صورت ناشناس در یک صفحه گسترده اکسل (Microsoft, Inc., Redmond, WA, USA) استخراج شدند.

هر سوال چهار پاسخ ممکن داشت: صفر = “اصلا”، یک = “چند روز”، دو = “بیش از نیمی از روزها” و سه = “تقریبا هر روز”. نمره کل مقیاس سطح اضطراب و افسردگی را طبقه بندی کرد نمرات بالاتر نشان دهنده شدت بیشتر هر یک از اختلالات است.

هر پاسخ پرسشنامه به صورت جداگانه و به عنوان بخشی از نمره کل ارزیابی کامل اضطراب و افسردگی مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری با SPSS نسخه 21 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) انجام شد. با توجه به عدم توزیع نرمال داده ها، از آزمون کروسکال والیس برای مقایسه داده های عددی و مقوله ای استفاده شد و در صورت وجود نتایج معنی دار آماری، آزمون من ویتنی انجام شد.

ضریب همبستگی محصول-لحظه پیرسون (r) همبستگی بین دو مجموعه داده عددی را ارزیابی کرد. مقادیر P کمتر از 0.05 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

این مطالعه توسط هیئت بررسی نهادی کلینیک مایو (#16-005552) تایید شد. قبل از جمع آوری هر گونه داده، رضایت آگاهانه آنلاین از همه شرکت کنندگان اخذ شد.

قهوه

قابل اعتماد و متخصص:

نتایج

این نظرسنجی توسط 114 شرکت کننده، شامل 94 زن (82.5 درصد) و 20 مرد (17.5 درصد) پاسخ داده شد. بیشتر دانش‌آموزان در سال تحصیلی خود در کالج بودند (37 [32.5٪]) و معدل آنها بین 3.5 و 4.0 (75 [65.8٪]) بود.

منبع اصلی کافئین آنها قهوه (73 [64.0٪]) و دلایل اصلی آنها برای دریافت کافئین لذت یا لذت (50 [43.9٪]) و مطالعه خارج از کلاس (34 [29.8٪]) بود. جدول 11 تمام مشخصات جمعیت شناختی و مرتبط با کافئین شرکت کنندگان را نشان می دهد.

صرف نظر از تشخیص های قبلی اضطراب یا افسردگی، یک مورد از GAD-7 و سه مورد از PHQ-9 به طور قابل توجهی با مصرف کافئین مرتبط بودند (P <0.03). موارد ذکر شده عبارتند از: «اشتها کم یا پرخوری» (PHQ-9)، «مشکل در به خواب رفتن یا خواب ماندن یا خواب زیاد» (PHQ-9)، «احساس ناراحتی، افسردگی یا ناامیدی» (PHQ-9)، و « به راحتی مزاحم یا تحریک پذیر می شوند» (GAD-7).

دانش‌آموزانی که «تقریباً هر روز» هر یک از مشکلات فوق را تجربه می‌کردند نسبت به دانش‌آموزانی که «اصلاً» یا «چند روز» پاسخ دادند، کافئین بیشتری در هفته دریافت کردند (P <0.05؛ شکل 11).